စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးသို့ဘွဲ့ရ (၅)ဦးအား အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင် သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း
  • Fri, 31 March 2023

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးသို့ဘွဲ့ရ (၅)ဦးအား အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင်  သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း


စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော နည်းပြရာထူးသို့ဘွဲ့ရ (၅)ဦးအား အမည်နှင့်ယှဉ်တွဲပါဒေသများတွင်  သွတ်သွင်းခန့်ထားလိုက်ကြောင်း


Download Links File


နည်းပြရထူး သွတ်သွင်းခန့်ထားကြောင်း