တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်/ဆန်ကွဲ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင် စားမှု (Expression of Interest – EOI) အဆိုပြုလွှာများတင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် လျှောက်လွှာများ ရယူရန်
  • Wed, 19 April 2023

တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်/ဆန်ကွဲ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင် စားမှု (Expression of Interest – EOI) အဆိုပြုလွှာများတင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် လျှောက်လွှာများ ရယူရန်
လျှောက်လွှာများအား https://www.doa.gov.mm နှင့် https://ppd.doa.gov.mm နှင့် www.umfcci.com.mm တွင် (DOWNLOAD) ရယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


EOI Application Form Download ရယူရန်

>>> Click here <<<