သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကျရောက်နိုင်သော ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါများ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက် (Early Warning) ထုတ်ပြန်ခြင်း
  • Fri, 4 August 2023

 သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကျရောက်နိုင်သော ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါများ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက် (Early Warning) ထုတ်ပြန်ခြင်း


 သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  ဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ ကျရောက်နိုင်သော ဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါများ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက် (Early  Warning) ထုတ်ပြန်ခြင်း

>>> See More <<<