ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးမှုတွင် အရေးကြီးသော ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက်
  • Fri, 10 November 2023

 ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ပျိုးမှုတွင် အရေးကြီးသော ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက်


အောက်ပါ Link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် -

Early_Warning_for_Winter_Crop_Cultivation

Source : သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန