လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ( combine Harvester)အားအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  • Thu, 4 April 2024

လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာ( combine Harvester)အားအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း