စက်သုံးဆီ ၊ ဒီဇယ်(ရိုးရိုး)-(၅၂၅၀၀၀)ဂါလန် နှင့် ဓါတ်ဆီ (92 Ron)-(၅၄၀၀) ဂါလန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
  • Thu, 4 April 2024

စက်သုံးဆီ ၊ ဒီဇယ်(ရိုးရိုး)-(၅၂၅၀၀၀)ဂါလန် နှင့် ဓါတ်ဆီ (92 Ron)-(၅၄၀၀) ဂါလန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း