ကြော်ငြာသင်ပုန်း
 စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်း
ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများသို့ သွတ်သွင်းခန့်ထားခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းများစာရင်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
သီးနှံထွက်ကုန်များ၏ Scientific Name များ
သီးနှံထွက်ကုန်များ၏ Scientific Name များ
GACC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် အချက်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်များ
GACC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် အချက်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်များ
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်း
ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာ သတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ (PRA)
ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာ သတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ (PRA)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း
AUSTRALIA သို့ တင်ပို့ရာတွင် Khapra Beetle ကျရောက်မှု မြင့်မားသော သီးနှံ (၁၈) မျိုးတွက် လိုက်နာရန်နှင့် PC လျှောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
AUSTRALIA သို့ တင်ပို့ရာတွင် Khapra Beetle ကျရောက်မှု မြင့်မားသော သီးနှံ (၁၈) မျိုးတွက် လိုက်နာရန်နှင့် PC လျှောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများသိရှိလိုက်နာရန်
ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများသိရှိလိုက်နာရန်
Showing 31 to 40 of 40 (3 Pages)