မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ

မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ရပိုင်ခွင့်များ အပြည့်အဝရရှိရေး ပံ့ပိုးပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်လာသည်နှင့်အမျှ ရာထူးတိုးမြှင့်ရရှိရေး ပံ့ပိုးပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းများပြုန်းတီးမှု လျော့နည်းစေရေးနှင့် မျိုးဆက်သစ်ဝန်ထမ်းများ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရေး ပံ့ပိုးပေးရန်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။(က) ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်

(၁) ရာထူးခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂) ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စများ တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်၊

(၃) ဒေသပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၄) ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၅) ရာထူးနွယ်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၆) နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၇) ကွယ်လွန်ရပ်စဲခွင့်ပြုခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၈) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ သင်တန်းများစေလွှတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၉) ပြည်တွင်းသင်တန်းများတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအား ရွေးချယ်စေလွှတ်ပေးရန်၊

(၁၀) နှစ်တိုးခံစားခွင့်ပြုရန်၊ ခွင့်ခံစားခွင့်ပြုရန်၊

(၁၁) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန်၊

(၁၂) ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ ချီးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်၊

(၁၃) ပင်စင်ခံစားခွင့်ပြုရန်။

( ခ) ပြစ်မှု၊ မှုခင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်

(၁) ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်၊

(၂) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်၊

(၃) ဌာနပိုင်ပစ္စည်း၊ မြေယာ၊ အဆောက်အဉီများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန်။

( ဂ) မူဝါဒ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ အကြောင်းကြားစာများ ထုတ်ပြန်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်။၁။ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဌာနစိတ်

၂။ စည်းမျဉ်းဌာနစိတ်

၃။ ပြောင်းရွှေ့/နုတ်ထွက်ဌာနစိတ်

၄။ ပင်စင်နှင့်ဝန်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ဌာနစိတ်

၅။ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းဌာနစိတ် 

၆။ လူ့စွမ်းအားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်

၇။ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးဌာနစိတ်

၈။ မူဝါဒဌာနစိတ်

၉။ စီမံခန့်ခွဲရေး/ ငွေစာရင်းဌာနစိတ်

၁၀။ ကွန်ပျူတာဌာနစိတ်

၁၁။ စီမံကော်မတီရုံးလုပ်ငန်းဌာနစိတ်

၁၂။ ဗဟိုစာပေးစာယူဌာနစိတ်
မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများLocation:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

directordoa.policy@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၁၀၅၁၇