ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

ငွေစာရင်းဌာနခွဲသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ နှစ်စဉ် ရသုံးမှန်းခြေစာရင်း၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေစာရင်း၊ ပြုပြင်ပြီး ခန်းမှန်းခြေစာရင်းများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း ၊ နှစ်စဉ်ရသုံးခန့်မှန်းခြေစာရင်းအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လစဉ် ဌာနဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းများနှင့် နှစ်ချုပ်စာရင်းများ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ရုံးချုပ်ရှိ ဌာနခွဲ(၁၅) ခု၏ ရငွေနှင့် အသုံးစရိတ်များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲသော ဘဏ်စာရင်းများကို  တစ်နှစ် (၂)ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်များ၊ ခြံစိုက်ကွင်းများ သင်တန်းကျောင်းနှင့် စိုက်သိပ္ပံ ကျောင်းများကို ငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်အာဏာ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဌာန၏ ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ စာရင်းရေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အမိန့် ညွှန်ကြားချက် များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။(က) ဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်များဆောင်ရွက်ရန်

(ခ) စာရင်းများပြုစုရန်

(ဂ) ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အား ငွေစာရင်းဌာနခွဲနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်


ငွေစာရင်းဌာနခွဲ(နေပြည်တော်ရုံးချုပ်)ရှိဌာနစိတ်(၈)ခု

(၁) စီမံ၊ငွေစာရင်းဌာနစိတ်

(၂) ရန်ပုံငွေ(၁)ဌာနစိတ်

(၃) ရန်ပုံငွေ(၂)ဌာနစိတ်

(၄) စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာနစိတ်(ရုံးချုပ်)

(၅) ငွေတိုက်ဌာနစိတ်

(၆) စာရင်းဌာနစိတ်

(၇) စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာနစိတ်(နယ်)

(၈) ပင်စင်ဌာနစိတ်
ငွေစာရင်းဌာနခွဲမှလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများLocation:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

directorfinance43@gmail.com

Call:

၀၆၇-၄၁၀၁၄၀