မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လိုင်စင်

မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း


လိုင်စင်/ပါမစ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန


ရည်ရွယ်ချက်

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်နှင့် လိုင်စင်ရရှိပြီးသူများအား ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်း

ပထမဦးစွာ လျှောက်ထားသူမှ mairs.doa.gov.mm တွင် Account Registration ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ(၂၀၁၆)၊ ပုံစံ(၈)အရ, 

လျှောက်လွှာကို mairs.doa.gov.mm တွင် ဖြည့်ရန်

အောက်ပါတို့ပူးတွဲရန်

- မျိုး၏ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

- အပင်မျိုးမွေးမြူသူ/ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူ/ အဖွဲ့အစည်း ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

- ထုတ်ပိုးမှုပုံစံ(ရှေ့၊ နောက်)


လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

Myanmar Agricultural Inputs Registration System, MAIRS (mairs.doa.gov.mm) တွင် online စနစ်ဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။


မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခ

ကျပ်သုံးသိန်းတိတိ၊ သက်တမ်း (၅)နှစ်


ကြာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် (၄) ရက်မှ (၅) ရက်


လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန)

(ဥက္ကဌ၊ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ)


ဥပဒေ/နည်းဥပဒေအမည်နှင့် အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မျိုးစေ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ


MAIRS, user account  ပြုလုပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ YouTube Channel ဖြစ်သော DOA E-Services  (https://www.youtube.com/c/DOAEservices) တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ အချက်အလက်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.myanmarseedportal.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အခြားသိရှိလိုသည်များအား တိုက်ရိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၏ ဖုန်းနံပါတ် - +9567-3410385, 3410328 သို့ ရုံးချိန်အတွင်းမေးမြန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။