မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်

လိုင်စင်/ပါမစ်ထုတ်ပေးသည့် ဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန


ရည်ရွယ်ချက်

မြေဩဇာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေဩဇာလုပ်ငန်းများစနစ်တကျရှိစေရန်


လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ

မြေဩဇာဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(က) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ(ပုံစံ ၁၅) 

(ခ)  မြေဩဇာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ


လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က) လျှောက်ထားသူသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို တင်ပြရမည်။

(ခ)တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံခဲ့လင် န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည်မြေဩဇာဖြန့်ဖြူး ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို  ထုတ်ပေးသည်။


ကုန်ကျစရိတ်လိုင်စင်နှုန်းထားများ

(က) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်း ချခွင့်လိုင်စင် (ဆိုင် ၁-ဆိုင်အတွက်၊ ပထမဆုံးအကြိမ် လျှောက်ထားခြင်းအတွက်)၂-နှစ်လျှင် ၅၀၀၀ ကျပ်၊ သက်တမ်းတိုးအတွက်ကောက်ခံသည့်နှုန်း ၂-နှစ်လျှင် ၅၀၀၀ ကျပ်

(ခ) မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင်(ဆိုင်၁-ဆိုင်အတွက်၊သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိ၊ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်၂-နှစ်လျှင်(၈၀၀၀၀) ကျပ်


ကာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် (၁)ရက်အတွင်း

မှတ်ချက်

- အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင် စုံစမ်းနိုင်သည်။

- န်ကားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသည် မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည်။

        မြေဩဇာကို တစ်နှစ်အတွင်း ၅ တန်အထက်၊ ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ( Liquid) ဖြစ်ပါက ၂၀၀လီတာနှင့်အထက်၊ (Powder) ဖြစ်ပါက ၄၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်အထက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပါ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရမည်။


လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး


လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး


ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေ အမည်နှင့်အညွှန်းပုဒ်မ/ အပိုဒ်နံပါတ်

မြေဩဇာဥပဒေနှင့်မြေဩဇာဥပဒေပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ။ ဥပဒေပုဒ်မ(၁၄)