ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်

၁။ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုပြည်ပသို့မတင်ပို့မီ(သင်္ဘော/ လေယာဉ်/ ကား မတင်မီ)ကြိုတင်လျှောက် ထားရမည်။

၂။ ပြည်ပသို့တင်ပို့ပြီးမှလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါကဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။

၃။ မိမိတင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏တင်သွင်းရန်သတ်မှတ်ချက်/လိုအပ်ချက်အားသိရှိပြီး၎င်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်အားလျှောက်ထားရမည်။

၄။ ယင်းလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ သီးနှံပိုးမွှားရောဂါ  ပြန့်ပွားမှုထိမ်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း၏ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။

ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ရရှိရန်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

၁။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏သတ်မှတ်သည့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ငွေသွင်းချလံ(မူရင်း)နှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
၂။ တင်ပို့မည့်အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း၏ကိုယ်စားပြုနမူနာနှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်။
၃။ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော အဆိပ်ငွေ့မှိုင်းတိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှပိုးသတ်ပြီးကြောင်းထောက်ခံချက် လက်မှတ်(မူရင်း)ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၄။ တင်ပို့မည့်သူ ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါကကုမ္ပဏီ(Letter Head)ဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာပါရှိရမည်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦးဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင်ထားရမည်။
၅။ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာန၏ တရားဝင်ထောက်ခံချက်နှင့် အတိုင်း စာရင်းပါရှိရမည်။

-ယင်းအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။(မပြည့်စုံပါကဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ။)
-တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏လိုအပ်ချက်အရစစ်ဆေးရမည့်ပိုးမွှားရောဂါပါဝင်ပါကတင်ပို့မည့်ပစ္စည်း၏ကိုယ်စားပြုနမူနာနှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
-ပိုးမွှား/ရောဂါတွေ့ရှိပါကပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။)
-ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်မှာလျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံပြီးချိန်မှ(၃)ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ)ဖြစ်သည်။
-ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်အခကြေးငွေမှာ(၃၀၀၀၀)ကျပ်ဖြစ်သည်။
-သီးနှံပိုးမွှားရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနစု/နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်းပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


အပင်နှင် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှ တင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအတွက် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် Website: www.ppd.doa.gov.mmတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်အား အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့မည့် တစ်ဖက် နိုင်ငံ၏ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်ဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

၁။စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ သတ်မှတ်သည့် တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြ၍ ငွေသွင်းချလံ(မူရင်း)နှင့် အတူ လျှောက်ထား ရမည်။

၂။တင်သွင်းသူကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက ကုမ္ပဏီ Letter Headဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ပါရှိရမည်။

၃။ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်(၂)ဦး ဆောင်ရွက်ရန် စာရင်းသွင်းမှတ်ပုံတင် ထားရှိရမည်။

၄။ စိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဖြစ်ပါက 

(က) ကြံ(သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)

(ခ) နှစ်ရှည်ပင် (နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)

(ဂ) မျိုးစေ့နှင့် အပင်(မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ထောက်ခံချက်)

(ဃ) သစ်တောထွက်အပင် (သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်)ပါရှိရမည်။

၅။ ယင်းအချက်များပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာစာရင်းသွင်း လက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (မပြည့်စုံပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်ပါ။)

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ယူရန်ကြာချိန်မှာလျှောက်လွှာစာရင်းသွင်းလက်ခံ ပြီးချိန်မှ (၃)ရက်(ရုံးပိတ်ရက်မပါ)ဖြစ်ပါသည်။  

တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်တစ်စောင်အတွက်အခကြေးငွေမှာ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။

နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးစခန်းများတွင်လည်းတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရယူရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။