ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

ငွေစာရင်းဌာနခွဲမှ နှစ်စဉ်ပို့ချလျက်ရှိသော သင်တန်းများ

 - ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘက်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း

- စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ဝန်ထမ်းများအဆင့်မြင့် မွမ်းမံသင်တန်း

- ဝန်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုမွမ်းမံသင်တန်း