စပါးသီးနှံဌာနခွဲမှသင်တန်းများ

၁။ ဆန်စပါးအရည်အသွေးနှင့်အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးသင်တန်း

၂။ စပါးသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးနည်းပညာပေးသင်တန်း

၃။ စပါးသီးနှံဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းပညာပေးသင်တန်း

၄။ ဆန်စပါးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရေးနည်းပညာသင်တန်း