• သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုက်တြိုဂျင်သံသရာစက်ဝန်းကိုစီမံထိန်းချုပ်ခြင်း
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုက်တြိုဂျင်သံသရာစက်ဝန်းကိုစီမံထိန်းချုပ်ခြင်း

စာအုပ်အမည်    :    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုက်တြိုဂျင်သံသရာစက်ဝန်းကိုစီမံထိန်းချုပ်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ        :    စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good