• စပါးတွင်ကျရောက်သော အဓိက လိပ်ပြာမျိုးရင်းဝင် ဖျက်ပိုးများကို ဇီဝနည်းပညာဖြင့် ကာကွယိနှိမ်နှင်းရန် ထရိုင်ဂိုဂရားမား ဉကပ်ပါးနဂျီအသုံးပြုခြင်း
စပါးတွင်ကျရောက်သော အဓိက လိပ်ပြာမျိုးရင်းဝင် ဖျက်ပိုးများကို ဇီဝနည်းပညာဖြင့် ကာကွယိနှိမ်နှင်းရန် ထရိုင်ဂိုဂရားမား ဉကပ်ပါးနဂျီအသုံးပြုခြင်း

စာအုပ်အမည်  :  စပါးတွင်ကျရောက်သော အဓိက လိပ်ပြာမျိုးရင်းဝင် ဖျက်ပိုးများကို ဇီဝနည်းပညာဖြင့် ကာကွယိနှိမ်နှင်းရန် ထရိုင်ဂိုဂရားမား ဉကပ်ပါးနဂျီအသုံးပြုခြင်း

ထုတ်ဝေသူ    : စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good