• စပါးအထွက်တိုးနည်းပညာအခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံ နည်းလမ်း
စပါးအထွက်တိုးနည်းပညာအခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံ နည်းလမ်း

စာအုပ်အမည်    : စပါးအထွက်တိုးနည်းပညာအခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံ နည်းလမ်း

Source : Myanmar Rice Federation

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good