• ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ)
ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ)

စာအုပ်အမည် : ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ)

ထုတ်ဝေသူ    : ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

Source         : https://www.ucsb.gov.mm/office-manual

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good