•  ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်  စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် အတွင်း ပုံမှန်အနေထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း
ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် အတွင်း ပုံမှန်အနေထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

စာအုပ်အမည်   : ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်  စိုက်ပျိုးရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ် အတွင်း ပုံမှန်အနေထားရရှိအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ      : စိုကိပျိုးရေးဦးစီးဌာန

စာရေးသူ         :  ဦးထွန်းဝင်း  ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး

Read More

Write a review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good