စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအောက်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ရေးဆွဲစိစစ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှင့် ပြည်ပစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းစိစစ်သုံးသပ် အကြံပြုရေး ဌာနခွဲအဖြစ် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးနောက် စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲအဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ် ဖွဲ့စည်း၍ ပြည်တွင်းစီမံကိန်းနှင့် ပြည်ပစီမံကိန်းများကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲသည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော ဌာနခွဲများ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိရန်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းနှင့် စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။


(က) ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများအား စုစည်းပြုစု စိစစ်သုံးသပ် တင်ပြခြင်း၊
(ခ) သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ၊ လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ ရရှိရန် ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းကောက်ယူ စုစည်း သုံးသပ် တင်ပြခြင်း
(ဂ) စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ IT နည်းပညာနှင့် e–Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာစေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
(ဃ) ဌာန၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်နှင့် နည်းပညာများ၊ ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ၊ ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဈေးကွက် သတင်းလွှာများ၊ လယ်ယာထွက်ကုန်  ဈေးနှုန်းများနှင့် သွင်းအားစု ဈေးနှုန်းများအား ဌာန၏ Website မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(င) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ(INGOs)၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း များ(NGOs)၊ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ (ASEAN၊ BIMSTAT၊  GMS၊ ACMES၊ မဲခေါင်-လန်ချန်း)၊ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စီမံကိန်း များဆိုင်ရာညှိနှိုင်းခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ်များ(MOU၊ LOA၊ ROD၊ MOM) လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ကနဦးပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်
(စ) ဆောင်ရွက်ပြီးသောပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစီမံကိန်းများအပေါ် စိစစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်း
(ဆ) နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ ပြည်ဝင်ခွင့်ရရှိရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခွင့်ရရှိရေး၊ ခရီးစဉ်လုံခြုံမှုရရှိရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း(က) ပြည်တွင်းစီမံကိန်းဌာနစိတ်

(ခ)  ပြည်ပစီမံကိန်းဌာနစိတ်

(ဂ)  စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်စိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနစိတ်

(ဃ)ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုဌာနစိတ်

(င)  e-Government ဌာနစိတ်

(စ)  စီမံ+ငွေ ဌာနစိတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ

 Location:

ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

Email:

 directorplanningdoa@gmail.com

Call:

၀၆၇-၃၄၁၀၅၂၂