မျိုးစေ့ဥပဒေအရ ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများ

မျိုးစေ့ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်-

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်

> မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့်

အပင်မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လိုင်စင်

မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်

မျိုးစေ့ တင်သွင်း၊ တင်ပို့ထောက်ခံချက် များအား

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ mairs.doa.gov.mm တွင် user account ပြုလုပ်၍ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ MAIRS, user account  ပြုလုပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ YouTube Channel ဖြစ်သော DOA E-Services  (https://www.youtube.com/c/DOAEservices) တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.myanmarseedportal.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။