အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်

အပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍

အောက်ပါ Website Link တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >>>

>>> https://ppd.doa.gov.mm <<<