အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအားMACCS ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား MACCS ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍

အောက်ပါ Website Link တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် >>>

>>> https://ppd.doa.gov.mm <<<