စိုက်အထကကျောင်းများ

အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများနှင့်တွဲဖက်၍ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး အတက်ပညာများဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့်အစီအစဉ်


ရည်ရွယ်ချက်
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စိုက်ပျိုး- မွေးမြူရေးပညာရပ်များ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ပြန့်ပွားစေပြီး နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်စေရန်၊
အဆင့်မြင့်ပညာဆက်လက် မသင်ကြားနိုင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာအဖြစ် လမ်းသွယ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန်၊
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက စိုက်ပျိုး- မွေးမြူရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်လျက်ရှိသော စိုက်ပျိုး- မွေးမြုရေး ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ(Skilled Workers) ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်၊
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ်
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအထက်တန်းများကို အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများတွင် တွဲဖက်ဖွင့်လှစ်ပါက စာသင်နှစ် (၁)နှစ်လျှင် ကျောင်း(၁)ကျောင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကျောင်း သား/ကျောင်းသူ (၃၀)ဦးနှင့် မွေးမြူရေး ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၃၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၆၀)ဦးအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်အရည်အချင်း
(၁) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
(၂) အခြေခံပညာအထက်တန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် KG + 9 အောင်မြင်ပြီး လျှောက်လွှာ ပိတ်ချိန်တွင် အသက်(၂၀)နှစ်ထက်မကြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၃) လက်တွေ့လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။


ပေးအပ်မည့် အောင်လက်မှတ်
သင်တန်းကာလ (၃)နှစ် ပြီးမြောက်၍ အောင်မြင်ပါက အခြေခံပညာအထက်တန်း (စိုက်ပျိုးရေး) /အခြေခံပညာအထက်တန်း(မွေးမြူရေး) ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အလယ်တန်းအဆင့်(Grade 9) ပြီးမြောက်အောင်မြင်သော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ပညာ သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ


စိုက်ပျိုးရေးအတက်ပညာ
စိုက်ပျိုးရေးအတက်ပညာတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ဘာသာရပ်များ အပြင် စိုက်ပျိုးရေးအတက်ပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို ပညာသင်ကာလ(၃)နှစ်တွင် စာတွေ့/လက်တွေ့ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အသင့်ဖြစ်စေမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ အသုံးပြု၍ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးအောင် (Credit) ဖြင့် အောင်မြင်သူများသည် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ် သည့် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (Bachelor of Agricultural Science) (၅)နှစ် သင်တန်းကို တက်ရောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မီ (Qualified) ဖြင့် အောင်မြင်သူများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းများ၏ စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာလက်မှတ် (Diploma in Agriculture) (၃)နှစ် သင်တန်းနှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းများ၏ အင်ဂျီနီယာ နည်းပညာဒီပလိုမာ(AGTI Diploma-Farm Machinery) (၃)နှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက် နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ပါက ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့(၅)နှစ်သင်တန်း၏ တတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) သင်တန်းမှ စတင်တက်ရောက်နိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဒီပလိုမာတန်းသင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သူများသည် အစိုးရနည်းပညာ ကောလိပ်၏ တတိယနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်) သို့လည်းကောင်း၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ တတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သို့လည်းကောင်း စတင်တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရိုးရိုးအောင်မြင်ပါက စိုက်ပျိုးရေး အတက်ပညာအောင်လက်မှတ် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် သက်ဆိုင်သောအခန်းကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း ကောင်းများရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေးအတက်ပညာ
မွေးမြူရေးအတက်ပညာတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် ဘာသာရပ်များအပြင် မွေးမြူ ရေးအတက်ပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို ပညာသင်ကာလ(၃)နှစ်တွင် စာတွေ့/ လက်တွေ့ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် အသင့်ဖြစ်စေမည့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ အသုံးပြု၍သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးမည် ဖြစ်ပါ သည်။
အထူးအောင် (Credit) ဖြင့် အောင်မြင်သူများသည် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မှ ဖွင့်လှစ်သည့် တိရစာ္ဆန်ဆေးပညာဘွဲ့  (Doctor of Veterinary Medicine)  (၆)နှစ် သင်တန်း နှင့် မွေးမြူရေးပညာဘွဲ့ (Bachelor of Animal Science) (၄)နှစ် သင်တန်းများကို တက် ရောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့်မီ (Qualified) ဖြင့် အောင်မြင်သူများကို စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းများ၏ မွေးမြူရေး ဒီပလိုမာ (Diploma in Animal Husbandry) (၃)နှစ် သင်တန်းနှင့် ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံကျောင်း ၏ ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံဒီပလိုမာ (Diploma in Fisheries and Aquaculture)(၃)နှစ် သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မွေးမြူရေးဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သူ သည် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (၄)နှစ် သင်တန်း၏ တတိယနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်) သင်တန်းမှ စတင်တက်ရောက် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံဒီပလိုမာသင်တန်းတွင် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဘာသာရပ် တတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်) သင်တန်းမှ စတင်တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ရိုးရိုးအောင်မြင်ပါက မွေးမြူရေးအတက်ပညာအောင် လက်မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ မွေးမြူရေး နှင့် သက်ဆိုင်သောအခန်းကဏ္ဍများတွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။