စပါးနှင့်အခြားနှံစားသီးနှံများ 

 ပဲမျိုးစုံ 

 ဆီထွက်သီးနှံများ 

 ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံများ 

 စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံများ