ကုန်စည်ဒိုင်အလိုက် သီးနှံစျေးနှုန်းများ

စဉ် သီးနှံအမည် ယူနစ် အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ရေတွက်ပုံ တစ်ယူနစ် ပမာဏ
အနိမ့်ဈေး အမြင့်ဈေး
စပါး
မနောသုခ တင်း ၄၆ ပေါင် ၁၇,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀
ဆင်းသုခ တင်း ၄၆ ပေါင် ၁၇,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀
ဧရာမင်း တင်း ၄၆ ပေါင် ၂၀,၀၀၀ ၂၂,၀၀၀
‌ပေါ်ဆန်းမွှေး တင်း ၄၆ ပေါင်
လုံးသွယ်မွှေး တင်း ၄၆ ပေါင်
ရွှေရင်အေး တင်း ၄၆ ပေါင်
‌ပေါ်ဆန်းရင် တင်း ၄၆ ပေါင်
ရတနာတိုး တင်း ၄၆ ပေါင်
ရွှေသွယ်ရင် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၀ ဆင်းသွယ်လတ် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၁ ဆင်းဧကရီ-၃ တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၂ ထိုင်းနှံကောက် တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၃ မှော်ဘီ-၂ တင်း ၄၆ ပေါင်
၁၄ ဆင်းရွှေဝါ တင်း ၄၆ ပေါင်
အခြားနှံစားသီးနှံ
၁၅ အစေ့ထုတ်ပြောင်း တင်း ၁၈ ပိဿာ ၁၉,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀
၁၆ ဖူးစားပြောင်း ဖူး ၃၅၀ ၄၀၀
၁၇ ဂျုံမှုန့် ပိဿာ
၁၈ ဂျုံစေ့ တင်း
ပဲမျိုးစုံ
၁၉ မတ်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ ၈၅,၀၀၀ ၈၇,၀၀၀
၂၀ ပဲတီစိမ်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ ၄၆,၀၀၀ ၄၉,၅၀၀
၂၁ ပဲစင်းငုံ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၂ ကုလားပဲ (လုံးသေး) တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၃ ကုလားပဲ (လုံးကြီး) တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၄ ကုလားပဲ (ခြမ်း) ပိဿာ ၆,၈၀၀ ၇,၀၀၀
၂၅ ပဲပုတ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၆ စားတော်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၂၇ စွန်တာနီ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၈ စွန်တာပြာ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၂၉ ထောပတ်ပဲ တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၀ ပဲကြီး တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၁ ပဲနောက် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၂ ပဲယင်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၃ ပဲဖြူကလေး တင်း ၁၈.၆၃ ပိဿာ
၃၄ ပဲလွန်း တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၅ ဘိုကိတ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၆ မြေထောက်ပဲ တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၇ ပဲဘိစပ် တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
၃၈ ပဲရာဇာ/ပဲနီလေး တင်း ၁၉.၄၄ ပိဿာ
ဆီထွက်
၃၉ နှမ်းနက် တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ ၈၉,၀၀၀ ၉၁,၀၀၀
၄၀ နှမ်းနီ တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ
၄၁ နှမ်းဖြူ တင်း ၁၄.၈၅ ပိဿာ
၄၂ မြေပဲ(အဆန်) ပိဿာ ၆,၄၀၀ ၆,၅၀၀
၄၃ မြေပဲ(အတောင့်) တင်း ၆.၇၅ ပိဿာ ၃၅,၀၀၀ ၃၇,၀၀၀
၄၄ နေကြာ တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ ၄၀,၀၀၀ ၄၅,၀၀၀
၄၅ ဆီမုန်ညင်း တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
၄၆ ဆီမုန်လာ တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
၄၇ ပန်းနှမ်း တင်း ၈.၆၄ ပိဿာ
စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံ
၄၈ ဝါ(ချည်မျှင်တို) ပိဿာ
၄၉ ဝါ(ချည်မျှင်ရှည်) ပိဿာ
၅၀ ချက်ကြံ တန် ၈၅,၀၀၀
၅၁ စားကြံ တန်
၅၂ ‌ရော်ဘာ ပေါင်
၅၃ ဆီအုန်း ပိဿာ
၅၄ ‌ကော်ဖီ (Grade 1) တန်
၅၅ ‌ကော်ဖီ ( Grade 2 ) တန်
၅၆ ‌လျှော်ဖြူ ပိဿာ
ဆန်
၅၇ မနောသုခ(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ ၆၅,၀၀၀ ၇၀,၀၀၀
၅၈ ဆင်းသုခ(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ ၆၆,၀၀၀ ၇၂,၀၀၀
၅၉ ဧရာမင်း(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ ၁၀၅,၀၀၀ ၁၀၈,၀၀၀
၆၀ ‌ပေါ်ဆန်းမွှေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ ၁၅၀,၀၀၀ ၁၆၅,၀၀၀
၆၁ လုံးသွယ်မွှေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၂ ‌ရွှေရင်အေး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၃ ပေါ်ဆန်းရင်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၄ ရတနာတိုး(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၅ ‌ရွှေသွယ်ရင်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၆ ဆင်းသွယ်လတ်(ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၇ ဆင်းဧကရီ-၃ (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
၆၈ ထိုင်းနှံကောက် (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ ၅၈,၀၀၀ ၆၂,၀၀၀
၆၉ မှော်ဘီ-၂ (ဆန်) အိတ် ၃၀ ပိဿာ
ဆီ
၇၀ ‌မြေပဲဆီ ပိဿာ ၁၄,၀၀၀ ၁၅,၀၀၀
၇၁ နှမ်းဆီ ပိဿာ ၁၂,၅၀၀ ၁၃,၀၀၀
၇၂ နေကြာဆီ ပိဿာ
၇၃ ပဲပုတ်ဆီ ပိဿာ
၇၄ စားအုန်းဆီ ပိဿာ ၈,၅၀၀ ၉,၀၀၀
၇၅ ဝါစေ့ဆီ ပိဿာ
စားဖိုဆောင်သီးနှံ
၇၆ ကြက်သွန်နီ(အကြီး) ပိဿာ ၃,၆၀၀ ၃,၈၀၀
၇၇ ကြက်သွန်နီ(အလတ်) ပိဿာ ၃,၃၀၀ ၃,၄၀၀
၇၈ ကြက်သွန်နီ(အသေး) ပိဿာ ၃,၂၀၀ ၃,၃၀၀
၇၉ ကြက်သွန်ဖြူ(ဗမာ) ပိဿာ ၁၄,၀၀၀ ၁၅,၀၀၀
၈၀ ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်း) ပိဿာ ၁၇,၀၀၀ ၁၈,၀၀၀
၈၁ ကြက်သွန်ဖြူ(ကြူကုတ်) ပိဿာ ၁၄,၀၀၀ ၁၅,၀၀၀
၈၂ ငရုတ်အစို(ရှည်) ပိဿာ ၄,၅၀၀ ၅,၀၀၀
၈၃ ငရုတ်အစို(ပွ) ပိဿာ ၃,၅၀၀ ၄,၀၀၀
၈၄ ငရုတ်အစို(ပီနန်) ပိဿာ ၆,၀၀၀ ၇,၀၀၀
၈၅ ငရုတ်အခြောက်(ရှည်) ပိဿာ ၁၅,၀၀၀ ၁၆,၀၀၀
၈၆ ငရုတ်အခြောက်(ပွ) ပိဿာ ၂၄,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀
၈၇ ငရုတ်အခြောက်(ပီနန်) ပိဿာ ၂၈,၀၀၀ ၃၀,၀၀၀
၈၈ ခရမ်းချဉ်(ဗမာ) ပိဿာ ၂,၆၀၀ ၂,၈၀၀
၈၉ ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း) ပိဿာ ၁,၈၀၀ ၂,၀၀၀
၉၀ အာလူး ပိဿာ ၃,၆၀၀ ၄,၀၀၀
ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်
၉၁ ချင်း ပိဿာ ၆,၀၀၀ ၇,၀၀၀
၉၂ ငရုတ်ကောင်း ပိဿာ
၉၃ နနွင်းတက် ပိဿာ
၉၄ နနွင်းမှုန့် ပိဿာ ၉,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀
ဟင်းသီးဟင်းရွက်
၉၅ မုန်ညင်းဖြူထုပ် ပိဿာ ၂,၅၀၀ ၃,၀၀၀
၉၆ ဂေါ်ဖီထုပ် ထုပ် ၁,၂၀၀ ၁,၅၀၀
၉၇ ‌ဂေါ်ရခါးသီး လုံး ၂၀၀ ၂၅၀
၉၈ ပန်းဂေါ်ဖီ/ပန်းမုန်လာ ပွင့် ၈၀၀ ၁,၂၀၀
သစ်သီးဝလံ
၉၉ ပျားလိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၀ ရွှေလိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၁ ခွံပွလိမ္မော် လုံး
၁၀၂ ခွံကျစ်လိမ္မော် လုံး
၁၀၃ ဂျပန်လိမ္မော် ပိဿာ
၁၀၄ လိမ္မော်ချဉ် ပိဿာ
၁၀၅ ရှောက်ချိုသီး လုံး
၁၀၆ ကျွဲကောသီး(အဖြူ) လုံး
၁၀၇ ကျွဲကောသီး(ပန်းရောင်) လုံး
၁၀၈ ဆန်းကစ်သီး လုံး
၁၀၉ ဂရိတ်ဖရုသီး လုံး
၁၁၀ သံပုရာသီး(ဒေသမျိုး/မြန်မာသံပုရာ) လုံး ၂၀၀ ၂၅၀
၁၁၁ သံပုရာသီး(ဆေးသံပုရာ/ဟော်လန်) လုံး ၂၀၀ ၂၅၀
၁၁၂ ရှောက်သီး လုံး ၃၀၀ ၅၀၀
၁၁၃ ဆီးသီး(အခြောက်) တင်း
၁၁၄ ဆီးသီး(အစို) တင်း
၁၁၅ ‌ထောပတ်သီး လုံး ၃၀၀ ၄၀၀
၁၁၆ ဒူးရင်းသီး လုံး
၁၁၇ နဂါးမောက်သီး လုံး
၁၁၈ ပန်းသီး လုံး ၈၀၀ ၁,၀၀၀
၁၁၉ ဖရဲသီး လုံး ၁,၀၀၀ ၁,၅၀၀
၁၂၀ မာလကာသီး လုံး ၃၀၀ ၅၀၀
၁၂၁ မက္ကဒေးမီးယား ကီလို(kg)
၁၂၂ မက်ခါ/မက်ခေါက်သီး တင်း
၁၂၃ ‌မျောက်ငိုသီး ကီလို(kg)
၁၂၄ ‌သခွားမွှေးသီး လုံး
၁၂၅ ‌သရက်သီး လုံး
၁၂၆ ‌သင်္ဘောသီး(စိမ်း) လုံး ၅၀၀ ၈၀၀
၁၂၇ ‌သင်္ဘောသီး(မှည့်) လုံး
၁၂၈ ‌သစ်ကြားသီး ကီလို(kg)
အခြားစားသုံး
၁၂၉ ကွမ်းရွက် ပိဿာ ၆,၅၀၀ ၇,၅၀၀
၁၃၀ ကွမ်းသီး ပိဿာ ၉,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀
၁၃၁ ငှက်ပျောသီး (ရခိုင်) ဖီး ၁,၀၀၀ ၁,၃၀၀
၁၃၂ ငှက်ပျောသီး (ဖီးကြမ်း) ဖီး ၁,၈၀၀ ၂,၀၀၀
၁၃၃ ငှက်ပျောသီး (သီးမွှေး) ဖီး ၂,၈၀၀ ၃,၀၀၀
၁၃၄ ဆေးရွက်ကြီး ပိဿာ
၁၃၅ ပီလောပီနံ ပိဿာ
၁၃၆ လက်ဖက်(ခြောက်) ပိဿာ ၉,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀
၁၃၇ လက်ဖက်(စို) ပိဿာ ၅,၅၀၀ ၆,၀၀၀
၁၃၈ ဝဉ(ခြောက်) ပိဿာ
၁၃၉ ဝဉ(စို) ပိဿာ
၁၄၀ သီဟိုဠ်စေ့ ပိဿာ
၁၄၁ အုန်းသီး လုံး ၁,၂၀၀ ၁,၅၀၀
အခြားမစားသုံး
၁၄၂ ဓနိ စည်း (၁၀ ဗျစ်ပါ)
၁၄၃ သက်ငယ် စည်း (၁၀ ဗျစ်ပါ)
၁၄၄ သစ်ခေါက် ပိဿာ
Designed by GTSP