ကုန်စည်ဒိုင်အလိုက် သွင်းအားစု စျေးနှုန်းများ

စဉ် သီးနှံအမည် ယူနစ် အာဟာရသုခဈေးကုန်စည်ဒိုင်
ရေတွက်ပုံ တစ်ယူနစ် ပမာဏ ကျပ်/ယူနစ်
ယူရီးယား
မြင်းပျံ အိတ် ၅၀ ကီလို ၉၀,၀၀၀
ရွှေတောင် အိတ် ၅၀ ကီလို ၇၅,၀၀၀
ဩဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို ၆၀,၀၀၀
ရွှေနဂါး တင်း ၅၀ ကီလို ၁၅၀,၀၀၀
ဝိစာရ တင်း ၅၀ ကီလို ၁၁၀,၀၀၀
တီစူပါ
သံကွင်း အိတ် ၅၀ ကီလို ၁၁၀,၀၀၀
အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို
ဩဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို
ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို
ပိုတက်
၁၀ မာကိုတာ အိတ် ၅၀ ကီလို ၁၁၅,၀၀၀
၁၁ ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၂ အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၃ ဩဘာ အိတ် ၅၀ ကီလို
ကွန်ပေါင်း
၁၄ သြဘာ/ကောမက် အိတ် ၅၀ ကီလို ၁၁၅,၀၀၀
၁၅ အာမို အိတ် ၅၀ ကီလို ၁၆၀,၀၀၀
၁၆ ဝိစာရ အိတ် ၅၀ ကီလို ၁၂၀,၀၀၀
၁၇ ရွှေနဂါး အိတ် ၅၀ ကီလို
၁၈ သံကွင်း အိတ် ၅၀ ကီလို
ဂျစ်ပဆန်
၁၉ သြဘာ/ကောမက် အိတ် ၂၅ ကီလို ၇,၅၀၀
၂၀ အာမို အိတ် ၂၅ ကီလို
ရွက်ဖျန်းမြေဩဇာ
၂၁ သြဘာ/ကောမက် ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၉,၀၀၀
၂၂ အာမို ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၇,၀၀၀
ပိုးသတ်ဆေး
၂၃ တင်းရှန့် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၄ ဒါနာဒင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၂၅,၅၀၀
၂၅ ဖိုင်းယား ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၂၅,၀၀၀
၂၆ ဖျူရီ ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၇ ဘက်တား ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၄၃,၀၀၀
မှိုသတ်ဆေး
၂၈ ကာဆူမင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၂၉ ဆင်နာဂျီ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၂၀,၀၀၀
၃၀ မန်ကိုဇက် ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၁၂,၀၀၀
၃၁ ယူနတီ ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၇၂,၅၀၀
၃၂ ဟက်ဇာဂွန်/ဟက်ဇာဂိုနားဇိုး ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၁၉,၅၀၀
၃၃ အာမိုခရောင်း ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
ပေါင်းသတ်ဆေး
၃၄ ကွန်ပလိ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၂၈,၀၀၀
၃၅ ဂလိုင်ဖိုဆိတ်/ပေါင်းကေလာ ဗူး ၁ လီတာ ၁၆,၀၀၀
၃၆ ဂျင်နရယ် ဗူး ၁ လီတာ
၃၇ ဇောင်းထက်(40wp) ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ် ၃၄,၀၀၀
၃၈ ဖော်ကျွန်း ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၂၅,၀၀၀
၃၉ မက်ဖိုက်တာ ထုပ် ၅၀၀ ဂရမ်
၄၀ ဝိစာရ ဗူး ၅၀၀ စီစီ
ဟော်မုန်း
၄၁ ဂရိုးဩ ထုပ် ၁၀ စီစီ ၄,၀၀၀
၄၂ ဖာတီစတက် ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၁၀,၀၀၀
၄၃ ​မော်ရယ်မုန်း/လစ်တိုဇင် ဗူး ၅၀၀ စီစီ ၂၅,၅၀၀
၄၄ အာမို ဗူး ၅၀၀ စီစီ
၄၅ GA3 ထုပ် ၁၀ ဂရမ် ၂,၅၀၀
မျိုးစေ့
၄၆ မနောသုခ(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင် ၂၇,၀၀၀
၄၇ ဆင်းသုခ(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင် ၂၇,၀၀၀
၄၈ ဧရာမင်း(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင် ၃၂,၀၀၀
၄၉ ‌ပေါ်ဆန်းမွှေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၀ လုံးသွယ်မွှေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၁ ‌ရွှေရင်အေး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၂ ပေါ်ဆန်းရင်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၃ ရတနာတိုး(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၄ ‌ရွှေသွယ်ရင်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၅ ဆင်းသွယ်လတ်(မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၆ မှော်ဘီ-၂ (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်
၅၇ ထိုင်းနှံကောက် (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင် ၃၀,၀၀၀
၅၈ ဆင်းဧကရီ-၃ (မျိုး) တင်း ၄၆ ပေါင်