စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအကြောင်း

မြန်မာ့လယ်ယာကဏ္ဍတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ သားငါးမွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောကဏ္ဍများပါဝင်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် အမျိုးသားပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး၌ (၁၅)% ထည့်ဝင်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လယ်ယာကဏ္ဍသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးပါလာသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ >>>

Read More