ဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ဥပဒေများ


စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများ

 မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
(23-2-2016)
 ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
(20-1-2016)
 ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
(2016)
 မျိူးစေ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
(18-2-2015)
 မြေဩဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနှင့် မြေဩဇာဥပဒေ
(2015)
 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဥပဒေ                
(2013-2018)

တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများ
(2013-2020)
 အပင်ပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
(16-6-1993)

ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်များ


GACC မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

(2024)

Online ဖြင့်လျှောက်ထားရန် >>> Click Here <<<

Manual ဖြင့်လျှောက်ထားရန် >>> Click Here <<<


GACC တွင် မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(Competent Department) သို့ လျှောက်ထားရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

(21-2-2023)

>>> Click Here <<<


မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသော ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း

(2-1-2023)

>>> Click Here <<<


GACC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မည့် အချက်များနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်များ

(28-4-2022)

>>> Click Here <<<

>>> Click Here <<<

ပိုးသတ်ဆေးတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများသိရှိလိုက်နာရန်

(1-4-2022)

>>> Click Here <<<


ဖျက်ပိုးအန္တရာယ်စိစစ်သုံးသပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာ သတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် အပင်နှင့် အပင်ထွက် ပစ္စည်းများ (PRA)

(1-7-2021)

>>> Click Here <<<


မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့်ပိုးသတ်ဆေးစာရင်း

(31-12-2021)

>>> Click Here <<<


AUSTRALIA သို့ တင်ပို့ရာတွင် Khapra Beetle ကျရောက်မှု မြင့်မားသော သီးနှံ (၁၈) မျိုးတွက် လိုက်နာရန်နှင့် PC လျှောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ

(31-12-2021)

>>> Click Here <<<


မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန်တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသော မြေဩဇာများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

(29-4-2020)

>>> Click Here <<<


စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့်  ဦးစားပေးသီးနှံများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

(31-8-2017)

>>> Click Here <<<